لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک رویا به روز در این صفحه قرار میگیرد . تشک رویا از تولید کنندگان بزرگ تشک و کالای خواب است که محصولات متفاوتی در این زمینه تولید می کند که علاوه بر پخش آن در داخل میهن به کشورهای همسایه نیز صادر میکند، تشک رویا با تولید محصولات مختلف کالای خواب از سال 1363 کمر به خدمت رسانی برای عموم مردم ایران بسته است و ارائه دهنده تشک هایی با کیفیت ایده آل در سه نوع تشک رویا فنر مدیکال یا طبی، تشک رویا فنر منفصل یا الترا و تشک رویا فنر فانل یا متصل می باشد.

لیست قیمت تشک رویا به روز در این صفحه قرار دارد .

 


ردیف

مدل محصولات

ابعاد

نوع

تضمین کیفیت

فی( ریال)

ارزش افزوده (9%)

 

قیمت مصرف کننده

1

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

90* 200

فنر منفصل 

9سال

49/875/000

4/488/750 

54/363/750

2

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

100* 200

فنر منفصل 

9سال

55/412/500

4/987/125 

60/399/625

3

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

120*200

فنر منفصل 

9سال

66/500/000

5/985/000 

72/485/000

4

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

140*200

فنر منفصل 

9سال

77/587/500

6/982/875 

84/570/375

5

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

160*200

فنر منفصل 

9سال

88/662/500

7/979/625 

96/642/125

6

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

180*200

فنر منفصل 

9سال

99/750/000

8/977/500 

108/727/500

7

تشک رویا اولترا پلاس+ محافظ

200*200

فنر منفصل 

9سال

110/837/500

9/975/375 

120/812/875

8

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

90*200

اسفنجی

6سال

49/875/000

4/488/750 

54/363/750

9

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

100*200

اسفنجی

6سال

55/412/500

4/987/125 

60/399/625

10

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

120*200

اسفنجی

6سال

66/500/000

5/985/000 

72/485/000

11

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

140*200

اسفنجی

6سال

77/587/500

6/982/875 

84/570/375

12

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

160*200

اسفنجی

6سال

88/662/500

 7/979/625

96/642/125

13

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

180*200

اسفنجی

6سال

99/750/000

8/977/500 

108/727/500

14

تشک رویا مدیکال پلاس+ محافظ

200*200

اسفنجی

6سال

110/837/500

9/975/375 

120/812/875

15

محافظ تشک پلاس

160* 200

پارچه ضدآب

....

2/625/000

 236/250

2/861/250

16

محافظ تشک پلاس

180* 200

پارچه ضدآب

....

2/912/500

 262/125

3/174/625 

17

محافظ تشک پلاس

90* 200

پارچه ضدآب

....

3/500/000

315/000 

3/815/000

18

محافظ تشک پلاس

120* 200

پارچه ضدآب

....

4/087/500

 367/875

4/455/375

19

محافظ تشک پلاس

140* 200

پارچه ضدآب

....

4/662/500

419/625 

5/082/125

20

محافظ تشک پلاس

160* 200

پارچه ضدآب

....

5/250/000

 472/500

5/722/500

21

محافظ تشک پلاس

180* 200

پارچه ضدآب

....

5/837/500

525/375 

6/362/875

 


  تشک رویا

  

ردیف

مدل محصولات

ابعاد

مشخصات

تضمین کیفیت

فی( ریال)

 ارزش افزوده (9%)

 

قیمت مصرف کننده

(ریال)

22

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

90 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

 23/750/000

2/137/500 

25/887/500

23

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

100 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

 26/387/500

2/374/875 

28/762/375

24

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

120 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

31/675/000 

2/850/750 

34/525/750

25

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

140 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

 36/937/500

3/324/375 

40/261/875

26

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

160 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

42/225/000 

 3/800/250

46/025/250

27

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

180 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

 47/500/000

4/275/000 

51/775/000

28

تشک رویا اولترا 1+ محافظ

200 * 200

فنر منفصل و cell

8 سال

 52/775/000

4/749/750 

57/524/750

29

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

90 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

 21/125/000

1/901/250 

23/026/250

30

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

100 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

 23/475/000

2/112/750 

25/587/750

31

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

120 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

28/175/000 

2/535/750 

30/710/750

32

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

140 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

32/862/500 

2/957/625 

35/710/750

33

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

160 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

37/562/500 

3/380/625 

40/943/125

34

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

180 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

42/250/000 

3/802/500 

46/052/500

35

تشک رویا اولترا 2+ محافظ

200 * 200

فنر منفصل پاکتی

8 سال

46/937/500 

4/224/375 

51/161/875

36

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

90 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

19/125/000 

1/721/250 

20/846/250

37

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

100 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

21/250/000 

1/912/500 

23/162/500

38

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

120 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

25/500/000 

2/295/000 

27/795/000

39

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

140 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

29/750/000 

2/677/500 

32/427/500

40

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

160 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

34/000/000 

3/060/000 

37/060/000

41

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

180 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

37/250/000 

3/442/500 

41/692/500

42

تشک رویا اولترا 3+ محافظ

200 * 200

فنر منفصل پاکتی

7 سال

 42/500/000

3/825/000 

46/325/000

43

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

90 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

17/125/000 

1/541/250 

18/666/250

44

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

100 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

19/025/000 

1/712/250 

20/737/250

45

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

120 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

22/837/500 

2/055/375 

24/892/875

46

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

140 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

26/637/500 

 2/397/375

29/034/875

47

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

160 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

30/450/000 

2/740/500 

33/190/500

48

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

180 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

34/250/000 

 3/082/500

37/332/500

49

تشک رویا اولترا 4+ محافظ

200 * 200

فنر منفصل پاکتی

6 سال

38/050/000 

3/424/500 

41/474/500

 

تشک رویا 

ردیف

مدل محصول

ابعاد

مشخصات

تضمین کیفیت

فی( ریال)

 ارزش افزوده (9%)

قیمت مصرف کننده ریال

50

تشک رویا مدیکال 1

90* 200

اسفنجی

5سال

 22/375/000

 2/013/750

24/388/750

51

تشک رویا مدیکال 1

100*200

اسفنجی

5سال

 24/862/500

2/237/625 

27/100/125

52

تشک رویا مدیکال 1

120*200

اسفنجی

5 سال

29/837/500 

2/685/375 

32/522/875

53

تشک رویا مدیکال 1

140*200

اسفنجی

5 سال

 34/800/000

 3/132/000

37/932/000

54

تشک رویا مدیکال 1

160*200

اسفنجی

5 سال

 39/775/000

3/579/750 

43/354/750

55

تشک رویا مدیکال 1

180*200

اسفنجی

5 سال

44/750/000 

4/027/500 

48/777/500

56

تشک رویا مدیکال 1

200*200

اسفنجی

5 سال

49/725/000 

4/475/250 

54/200/250

57

تشک رویا مدیکال 2

200 * 90

اسفنجی

5 سال

17/125/000 

1/541/250 

18/666/250

58

تشک رویا مدیکال 2

200*100

اسفنجی

5 سال

19/025/000 

1/712/250 

20/737/250

59

تشک رویا مدیکال 2

200*120

اسفنجی

5 سال

22/837/500 

2/055/375 

24/892/875

60

تشک رویا مدیکال 2

200*140

اسفنجی

5 سال

 26/637/500

2/397/375 

29/034/875

61

تشک رویا مدیکال 2

200*160

اسفنجی

5 سال

30/437/500 

2/739/375 

33/176/875

62

تشک رویا مدیکال 2

200*180

اسفنجی

5 سال

 34/250/000

3/082/500 

37/332/500

63

تشک رویا مدیکال 2

200*200

اسفنجی

5 سال

38/050/000 

3/424/500 

41/474/500

64

تشک رویا مدیکال 3

200 * 90

اسفنجی

5 سال

 15/750/000

1/417/500 

17/167/500

65

تشک رویا مدیکال 3

200*100

اسفنجی

5 سال

17/500/000 

1/575/000 

19/075/000

66

تشک رویا مدیکال 3

200*120

اسفنجی

5 سال

21/000/000 

1/890/000 

22/890/000

67

تشک رویا مدیکال 3

200*140

اسفنجی

5 سال

 24/500/000

2/205/000 

26/705/000

68

تشک رویا مدیکال 3

200*160

اسفنجی

5 سال

 28/000/000

2/520/000 

30/520/000

69

تشک رویا مدیکال 3

200*180

اسفنجی

5 سال

31/500/000 

2/835/000 

34/335/000

70

تشک رویا مدیکال 3

200*200

اسفنجی

5 سال

35/000/000 

3/150/000 

38/150/000

71

تشک رویا بونل 1

200 * 90

فنری

6 سال

13/875/000 

1/248/750 

15/123/750

72

تشک رویا بونل 1

200*100

فنری

6 سال

15/412/500

1/387/125 

16/799/625

73

تشک رویا بونل 1

200*120

فنری

6 سال

 18/500/000

1/665/000 

20/165/000

74

تشک رویا بونل 1

200*140

فنری

6 سال

21/587/500 

1/942/875 

23/530/375

75

تشک رویا بونل 1

200*160

فنری

6 سال

24/662/500 

2/219/625 

26/882/125

76

تشک رویا بونل 1

200*180

فنری

6 سال

27/750/000 

2/497/500 

30/247/500

77

تشک رویا بونل 1

200*200

فنری

6 سال

30/837/500

2/775/375 

33/612/875

78

تشک رویا بونل 2

200 * 90

فنری

5 سال

 12/125/000

1/091/250 

13/216/250

79

تشک رویا بونل 2

200*100

فنری

5 سال

13/475/000 

1/212/750 

14/687/750

80

تشک رویا بونل 2

200*120

فنری

5 سال

 16/162/500

1/454/625 

17/617/125

81

تشک رویا بونل 2

200*140

فنری

5 سال

18/862/500

1/697/625 

20/560/125

82

تشک رویا بونل 2

200*160

فنری

5 سال

 21/550/000

1/939/500 

23/489/500

83

تشک رویا بونل 2

200*180

فنری

5 سال

 24/250/000

 2/182/500

26/432/500

84

تشک رویا بونل 2

200*200

فنری

5 سال

26/950/000 

2/425/500 

29/375/500

85

تشک رویا بونل 3

200 * 90

فنری

5سال

10/500/000 

945/000 

11/445/000

86

تشک رویا بونل 3

200*100

فنری

5سال

11/662/500 

1/049/625 

12/712/125

87

تشک رویا بونل 3

200*120

فنری

5سال

14/000/000 

 1/260/000

15/260/000

88

تشک رویا بونل 3

200*140

فنری

5سال

16/337/500 

1/470/375 

17/807/875

89

تشک رویا بونل 3

200*160

فنری

5سال

18/662/500 

1/679/625 

20/342/125

90

تشک رویا بونل 3

200*180

فنری

5سال

21/000/000 

1/890/000 

22/890/000

91

تشک رویا بونل 3

200*200

فنری

5سال

23/337/500 

2/100/375 

25/437/875

92

تشک رویا بونل 4

200*90

فنری

4 سال

9/250/000 

832/500 

10/082/500

93

تشک رویا بونل 4

200*100

فنری

4 سال

10/275/000

924/750 

11/199/750

94

تشک رویا بونل 4

200*120

فنری

4 سال

12/337/500 

1/110/375 

13/447/875

95

تشک رویا بونل 4

200*140

فنری

4 سال

14/387/500 

1/294/875 

15/682/375

96

تشک رویا بونل 4

200*160

فنری

4 سال

16/437/500 

 1/479/375

17/916/875

97

تشک رویا بونل 4

200*180

فنری

4 سال

18/500/000 

1/665/000 

20/165/000

98

تشک رویا بونل 4

200*200

فنری

4 سال

20/550/000 

1/849/500 

22/399/500

99

تشک رویا بونل 5

200*90

فنری

3 سال

7/875/000 

708/750 

8/583/750

100

تشک رویا بونل 5

200*100

فنری

3 سال

8/750/000 

787/500 

9/537/500

101

تشک رویا بونل 5

200*120

فنری

3 سال

10/500/000 

945/000 

11/445/000

102

تشک رویا بونل 5

200*140

فنری

3 سال

12/250/000 

1/102/500 

13/352/500

103

تشک رویا بونل 5

200*160

فنری

3 سال

14/000/000 

1/260/000 

15/260/000

104

تشک رویا بونل 5

200*180

فنری

3 سال

15/750/000 

1/417/500 

17/167/500

105

تشک رویا بونل 5

200*200

فنری

3 سال

17/500/000 

1/575/000 

19/075/000

106

تشک رویا کودک

130*70

فنری

2 سال

3/975/000 

357/750 

4/332/750

107

تشک رویا کودک

135*70

فنری

2 سال

3/975/000  

 357/750 

4/332/750

108

تشک رویا اولترا 4(نوجوان)+ محافظ

180*80

فنری منفصل پاکتی

6 سال

 13/700/000

 1/233/000

14/933/000

109

تشک رویا بونل 2(نوجوان)

180*80

فنری

5سال

9/700/000 

873/000 

10/573/000

110

تشک رویا بونل 5(نوجوان)

180*80

فنری

2 سال

6/300/000 

567/000 

6/867/000

111

تخت چوبی با رویه پارچه

200*90

چوبی

1 سال

7/590/000 

683/100 

8/273/100

112

تخت چوبی با رویه پارچه

200*100

چوبی

1 سال

8/437/000 

 759/330

9/196/330

113

تخت چوبی با رویه پارچه

200*120

چوبی

1 سال

10/120/000 

910/800 

11/030/800

114

تخت چوبی با رویه پارچه

200*140

چوبی

1 سال

11/803/000 

1/062/270 

12/865/270

115

تخت چوبی با رویه پارچه

200*160

چوبی

1 سال

13/497/000 

1/214/730 

14/711/730

116

تخت فلزی با رویه پارچه

200*90

فلزی

1 سال

11/330/000 

1/019/700 

12/349/700

117

تخت فلزی با رویه پارچه

200*100

فلزی

1 سال

12/584/000 

1/132/560 

13/716/560

118

تخت فلزی با رویه پارچه

200*120

فلزی

1 سال

15/103/000 

1/359/270 

16/462/270

119

تخت فلزی با رویه پارچه

200*140

فلزی

1 سال

17/622/000 

1/585/980 

19/207/980

120

تخت فلزی با رویه پارچه

200*160

فلزی

1 سال

20/141/000 

1/812/690 

21/953/690

121

تشک مهمان 

 یکنفره

اسفنجی 

---- 

 2/310/000

207/900

2/517/900

122

 تاج

 90

MDF 

 ----

 3/520/000

316/800 

3/836/800

123

تاج 

120 

MDF  

 ---- 

4/697/000 

422/730 

5/119/730

124

تاج 

140 

MDF  

 ---- 

5/478/000 

493/020 

5/971/020

125

تاج 

160 

MDF  

 ---- 

6/259/000 

563/310 

6/822/310

126

تاج 

180 

MDF  

 ---- 

7/40/000 

633/600 

7/673/600

127

محافظ تشک کودک 

135*70 

 پارچه ضدآب

---- 

700/000 

63/000 

763/000

128

محافظ تشک نوجوان 

180*80 

 پارچه ضدآب 

----  

1/100/000 

99/000 

1/199/000

129 

محافظ تشک 

200*90 

 پارچه ضدآب 

----  

1/375/000 

123/750 

1/498/750

130 

محافظ تشک  

200*100

 پارچه ضدآب 

----  

1/525/000 

137/250 

1/662/250

131 

محافظ تشک  

200*120

 پارچه ضدآب 

----  

1/837/500 

165/375 

2/002/875

132

محافظ تشک 

200*140

 پارچه ضدآب

---- 

2/137/500 

192/375 

2/329/875

133

محافظ تشک 

200*160

 پارچه ضدآب

---- 

2/450/000 

220/500 

2/670/500

134

محافظ تشک 

200*180

 پارچه ضدآب

---- 

2/750/000 

247/500 

2/997/500

135

محافظ تشک 

200*200

 پارچه ضدآب

---- 

3/050/000 

274/500 

3/324/500

136

بالش رویا سوپر پلاس

70*50

الیاف میکرو

---- 

1/625/000 

146/250 

1/771/250

137

بالش رویا 1

70*50

الیاف میکرو

---- 

1/375/000 

123/750 

1/498/750

138

بالش رویا 2

70*50

الیاف بال فایبر

---- 

 

 

 

تشک رویا ضامنی مطمئن برای استراحت و رویاهای شماست.

 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.