لیست قیمت خوشخواب

عنوان کالا

ضمانت

قیمت مصرف کننده (ریال)

ارزش افزوده9%

 مبلغ قابل پرداخت

ردیف

تشک کامفورت نوزاد 135*70

 

16,972,477

371,560

 4/500/000

1

تشک کامفورت نوجوان 180 * 80

 

19,266,055

536,697

6/500/000 

2

تشک کامفورت 200 * 90

 

22,018,349

660,550

8/000/000 

3

تشک کامفورت 200 * 100

 

24,311,927

743,119

9/000/000 

4

تشک کامفورت 200 * 120

 

11,009,174

908,257

11/000/000 

5

تشک کامفورت 200 * 140

 

11,926,606

1,032,110

12/500/000 

6

تشک کامفورت 200 * 160

 

14,678,899

1,155,963

14/000/000 

7

تشک کامفورت 200 * 180

 

16,972,477

1,321,101

 16/000/000

8

تشک کامفورت 200 * 200

 

19,266,055

1,486,239

18/000/000 

9

تشک باراباس 200 * 90

 

22,018,349

743,119

9/000/000 

10

تشک باراباس 200 * 100

 

24,311,927

825,688

10/000/000 

11

تشک باراباس 200 * 120

 

32,110,092

990,826

12/000/000 

12

تشک باراباس 200 * 140

 

6,422,018

1,155,963

14/000/000 

13

تشک باراباس 200 * 160

 

10,091,743

1,321,101

16,000,000 

14

تشک باراباس 200 * 180

 

11,926,606

1,486,239

18,000,000 

15

تشک باراباس 200 * 200

 

13,302,752

1,651,376

 20,000,000

16

تشک کلاسیک 200*90

 

15,596,330

990,826

12,000,000 

17

تشک کلاسیک 200*100

 

18,348,624

1,073,394

 13,000,000

18

تشک کلاسیک 200*120

 

21,100,917

1,321,101

16,000,000 

19

 تشک کلاسیک 200*140

 

23,853,211

1,527,523

16,000,000 

20

 تشک کلاسیک 200*160

 

26,605,505

1,733,945

21,000,000 

21

تشک کلاسیک 200*180

 

34,862,385

1,981,651

24,000,000 

22

تشک کلاسیک 200*200

 

13,761,468

2,188,073

26,500,000 

23

 تشک آناهیتا 200*90

 

15,137,615

990,826

12,000,000 

24

تشک آناهیتا 200*100

 

18,348,624

1,073,394

13,000,000 

25

تشک آناهیتا 200*120

 

21,100,917

1,321,101

 16,000,000

26

 تشک آناهیتا 200*140

 

24,311,927

1,527,523

18,500,000 

27

 تشک آناهیتا 200*160

 

27,522,936

1,733,945

21,000,000 

28

 تشک آناهیتا 200*180

 

30,275,229

1,981,651

24,000,000 

29

 تشک آناهیتا 200*200

 

15,596,330

2,188,073

26,500,000 

30

 تشک آناهیتا گرد قطر 210 

 

17,431,193

2,889,908

35,000,000 

31

تشک طبی فنری(نوزاد) 70*135

 

20,642,202

577,982

 7,000,000

32

 تشک طبی فنری(نوجوان) 80*180

 

24,311,927

908,257

11,000,000

33

 تشک طبی فنری 200*90

 

27,522,936

1,073,394

13,000,000 

34

 


 

ردیف

عنوان کالا

ضمانت

قیمت مصرف کننده

ارزش افزوده 9%

مبلغ قابل پرداخت

 35

تشک طبی فنری 200*100

----

 13,302,752

1,197,248 

14/500/000 

36

تشک طبی فنری 200*120

----

 15,596,330

 1,403,670

17,000,000 

37

تشک طبی فنری 200*140

----

 18,348,624

1,651,376 

20/000/000 

38

تشک طبی فنری 200*160

----

 21,100,917

1,899,083 

23,000,000 

39

تشک طبی فنری 200*180

----

 23,853,211

2,146,789 

26,000,000 

40

تشک طبی فنری 200*200

----

 26,605,505

 2,394,495

29,000,000 

41

تشک طبی فنر قطر 210

----

 34,862,385

3,137,615 

38,000,000 

42

تشک طبی پاکتی 200*90

----

 13,761,468

 1,238,532

15,000,000 

43

تشک طبی پاکتی 200*100

----

 15,137,615

 1,362,385

16,500,000 

44

تشک طبی پاکتی 200*120

----

 18,348,624

 1,651,376

20,000,000 

45

تشک طبی پاکتی 200*140

----

 21,100,917

 1,899,083

23,000,000 

46

تشک طبی پاکتی 200*160

----

24,311,927 

 2,188,073

26,500,000 

47

تشک طبی پاکتی 200*180

----

 27,522,936

2,477,064 

30,000,000 

48

تشک طبی پاکتی 200*200

----

30,275,229 

2,724,771 

33,000,000 

49

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*90

----

 15,596,330

1,403,670 

17,000,000 

50

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*100

----

 17,431,193

1,568,807 

19,000,000 

51

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*120

----

 20,642,202

1,857,798 

22,500,000 

52

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*140

----

 24,311,927

2,188,073 

26,500,000 

53

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*160

----

 27,522,936

2,477,064 

30,000,000 

54

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*180

----

 31,192,661

2,807,339 

 34,000,000

55

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*200

----

 34,862,385

3,137,615 

38,000,000 

56

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)80*180

----

 12,844,037

1,155,963 

14,000,000 

57

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)90*200

----

 15,596,330

1,403,670 

17,000,000 

58

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)100*200

----

 17,431,193

1,568,807 

19,000,000 

59

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)120*200

----

 20,642,202

1,857,798 

22,500,000 

60

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)140*200

----

 24,311,927

 2,188,073

26,500,000 

61

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)160*200

----

 27,522,936

 2,477,064

30,000,000 

62

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)180*200

----

31,192,661 

2,807,339 

34,000,000 

63

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)200*200

----

 34,862,385

 3,137,615

38,000,000 

64

تشک فرست کلاس 90*200

----

 19,266,055

 1,733,945

 21,000,000

65

تشک فرست کلاس 100*200

----

 21,100,917

1,899,083 

 23,000,000

66

تشک فرست کلاس 120*200

----

 25,688,073

2,311,927 

28,000,000 

67

تشک فرست کلاس 140*200

----

 29,816,514

 2,683,486

 32,500,000

68

تشک فرست کلاس 160*200

----

 33,944,954

 3,055,046

37,000,000 

69

تشک فرست کلاس 180*200

----

 38,532,110

 3,467,890

42,000,000 

70

تشک فرست کلاس 200*200

----

42,660,550 

 3,839,450

46,500,000 

71

تشک سوپر استار 90*200

----

24,770,642 

2,229,358 

27,000,000 

72

تشک سوپر استار 100*200

----

27,522,936 

2,477,064 

30,000,000 

73

تشک سوپر استار 120*200

----

33,027,523 

 2,972,477

36,000,000 

74

تشک سوپر استار 140*200

----

38,532,110 

3,467,890 

 42,000,000

75

تشک سوپر استار 160*200

----

44,036,697 

 3,963,303

 48,000,000

76

تشک سوپر استار 180*200

----

 49,541,284

4,458,716 

 54,000,000

77

تشک سوپر استار 200*200

----

55,045,872 

4,954,128 

60,000,000 

78

تشک های کلاس مموری 90*200

----

 25,688,073

2,311,927 

28,000,000 

79

تشک های کلاس مموری 100*200

----

28,440,367 

 2,559,633

 31,000,000

80

تشک های کلاس مموری 120*200

----

 33,944,954

3,055,046 

 37,000,000

81

تشک های کلاس مموری 140*200

----

 39,908,257

 3,591,743

43,500,000 

82

تشک های کلاس مموری 160*200

----

45,871,560 

4,128,440 

50,000,000 

83

تشک های کلاس مموری 180*200

----

 51,376,147

4,623,853 

 56,000,000

84

تشک های کلاس مموری 200*200

----

 56,880,734

 5,119,266

62,000,000 

85

تشک ام بی ام پلاس سی کولر90*200

----

49,541,284 

4,458,716 

54,000,000 

86

تشک ام بی ام پلاس سی کولر 100*200

----

55,045,872 

 4,954,128

60,000,000 

87

تشک ام بی ام پلاس سی کولر 120*200

----

66,055,046 

5,944,954 

72,000,000 

88

تشک ام بی ام پلاس سی کولر 140*200

----

77,064,220 

 6,935,780

 84,000,000

89

تشک ام بی ام پلاس سی کولر 160*200

----

 87,155,963

7,844,037 

95,000,000 

90

تشک ام بی ام پلاس سی کولر 180*200

----

 100,917,431

9,082,569 

110,000,000 

91

تشک ام بی ام پلاس سی کولر 200*200

----

 110,091,743

 9,908,257

120,000,000 

92

باراباکس هتلی(بدون بالاسری)90*200

----

 5,963,303

 536,697

 6,500,000

93

باراباکس هتلی(بدون بالاسری)100*200

----

6,422,018 

 577,982

 7,000,000

94

باراباکس هتلی(بدون بالاسری)120*200

----

7,798,165 

 701,835

 8,500,000

95

باراباکس هتلی(بدون بالاسری)140*200

----

 9,174,312

825,688 

10,000,000 

96

باراباکس هتلی(بدون بالاسری)160*200

----

 10,091,743

 908,257

11,000,000 

97

باراباکس هتلی(بدون بالاسری)180*200

----

11,926,606 

1,073,394 

13,000,000 

98

باراباکس چوبی(بدون بالاسری)90*200

----

8,715,596 

784,404 

9,500,000 

99

باراباکس چوبی(بدون بالاسری)100*200

----

 10,091,743

784,404 

11,000,000 

100

باراباکس چوبی(بدون بالاسری)120*200

----

 11,467,890

 1,032,110

12,500,000 

101

باراباکس چوبی(بدون بالاسری)140*200

----

13,761,468 

 1,238,532

15,000,000 

102

باراباکس چوبی(بدون بالاسری)160*200

----

 15,596,330

 1,403,670

17,000,000 

103

باراباکس چوبی(بدون بالاسری)180*200

----

 17,431,193

 1,568,807

19,000,000 

104

باراباکس چوبی گردقطر(بدون بالاسری)210

----

 25,229,358

2,270,642 

27,500,000 

105

باراباکس رومینا(بدون بالاسری)90*200

----

 8,715,596

 784,404

9,500,000 

106

باراباکس رومینا(بدون بالاسری)100*200

----

 10,091,743

 908,257

11,000,000 

107

باراباکس رومینا(بدون بالاسری)120*200

----

 11,467,890

 1,032,110

12,500,000 

108

باراباکس رومینا(بدون بالاسری)140*200

----

 13,761,468

 1,238,532

 15,000,000

109

باراباکس رومینا(بدون بالاسری)160*200

----

 15,596,330

 1,403,670

17,000,000 

110

باراباکس رومینا(بدون بالاسری)180*200

----

17,431,193 

1,568,807 

19,000,000 

111

باراباکس فلزی(بدون بالاسری)90*200

----

11,009,174 

990,826 

12,000,000 

112

باراباکس فلزی(بدون بالاسری)100*200

----

 11,926,606

 1,073,394

13,000,000 

113

باراباکس فلزی(بدون بالاسری)120*200

----

 14,678,899

1,321,101 

16,000,000 

114

باراباکس فلزی(بدون بالاسری)140*200

----

 16,972,477

 1,527,523

18,500,000 

115

باراباکس فلزی(بدون بالاسری)160*200

----

 19,266,055

1,733,945 

21,000,000 

116

باراباکس فلزی(بدون بالاسری)180*200

----

 22,018,349

 1,981,651

24,000,000 

117

تشک مسافرتی 90*200

----

3,211,009 

288,991 

3,500,000 

118

تشک میکرو سفری/ یکنفره

----

 5,045,872

 454,128

5,500,000 

 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.