دوشنبه, 14 مهر 1399 ساعت 07:09

لیست قیمت خوشخواب

عنوان کالا

ضمانت

قیمت مصرف کننده (ریال)

ارزش افزوده9%

 مبلغ قابل پرداخت

ردیف

تشک کامفورت نوزاد 135*70

 

4,587,156

412,844

 5/000/000

1

تشک کامفورت نوجوان 180 * 80

 

7,339,450

660,550

8/000/000 

2

تشک کامفورت 200 * 90

 

8,715,596

784,404

9/500/000 

3

تشک کامفورت 200 * 100

 

10,091,743

908,257

11/000/000 

4

تشک کامفورت 200 * 120

 

11,926,606

1,073,394

13/000/000 

5

تشک کامفورت 200 * 140

 

13,761,468

1,238,532

15/000/000 

6

تشک کامفورت 200 * 160

 

15,596,330

1,403,670

17/000/000 

7

تشک کامفورت 200 * 180

 

17,431,193

1,568,807

 19/000/000

8

تشک کامفورت 200 * 200

 

19,266,055

1,733,945

21/000/000 

9

تشک باراباس 200 * 90

 

10,091,743

908,257

11/000/000 

10

تشک باراباس 200 * 100

 

11,009,174

990,826

12/000/000 

11

تشک باراباس 200 * 120

 

13,761,468

1,238,532

15/000/000 

12

تشک باراباس 200 * 140

 

15,596,330

1,403,670

17/000/000 

13

تشک باراباس 200 * 160

 

17,431,193

1,568,807

19,000,000 

14

تشک باراباس 200 * 180

 

20,183,486

1,816,514

22,000,000 

15

تشک باراباس 200 * 200

 

22,018,349

1,981,651

 24,000,000

16

تشک کلاسیک 200*90

 

13,761,468

1,238,532

15,000,000 

17

تشک کلاسیک 200*100

 

15,596,330

1,403,670

 17,000,000

18

تشک کلاسیک 200*120

 

18,348,624

1,651,376

20,000,000 

19

 تشک کلاسیک 200*140

 

21,100,917

1,899,083

23,000,000 

20

 تشک کلاسیک 200*160

 

24,311,927

2,188,073

26,500,000 

21

تشک کلاسیک 200*180

 

27,522,936

2,477,064

30,000,000 

22

تشک کلاسیک 200*200

 

30,275,229

2,724,771

33,500,000 

23

 تشک آناهیتا 200*90

 

14,678,899

1,321,101

16,000,000 

24

تشک آناهیتا 200*100

 

16,513,761

1,486,239

18,000,000 

25

تشک آناهیتا 200*120

 

19,266,055

1,733,945

 21,000,000

26

 تشک آناهیتا 200*140

 

22,935,780

2,064,220

25,000,000 

27

 تشک آناهیتا 200*160

 

25,688,073

2,311,927

28,000,000 

28

 تشک آناهیتا 200*180

 

29,357,798

2,642,202

32,000,000 

29

 تشک آناهیتا 200*200

 

32,110,092

2,889,908

35,500,000 

30

 تشک آناهیتا گرد قطر 210 

 

42,201,835

3,798,165

46,000,000 

31

 تشک طبی فنری(نوزاد) 70*135

 

8,256,881

743,119

 9,000,000

32

 تشک طبی فنری(نوجوان) 80*180

 

12,844,037

1,155,963

14,000,000

33

 تشک طبی فنری 200*90

 

15,596,330

1,403,670

17,000,000 

34

 


 

ردیف

عنوان کالا

ضمانت

قیمت مصرف کننده

ارزش افزوده 9%

مبلغ قابل پرداخت

 35

تشک طبی فنری 200*100

----

17,431,193

1,568,807

19/000/000 

36

تشک طبی فنری 200*120

----

20,642,202

1,857,798

22,500,000 

37

تشک طبی فنری 200*140

----

24,311,927

2,188,073

26/500/000 

38

تشک طبی فنری 200*160

----

27,522,936

2,477,064

30,000,000 

39

تشک طبی فنری 200*180

----

31,192,661

2,807,339

34,000,000 

40

تشک طبی فنری 200*200

----

34,862,385

3,137,615

38,000,000 

41

تشک طبی فنر قطر 210

----

44,954,128

4,045,872

49,000,000 

42

تشک طبی پاکتی 200*90

----

17,431,193

1,568,807

19,000,000 

43

تشک طبی پاکتی 200*100

----

19,266,055

1,733,945

21,500,000 

44

تشک طبی پاکتی 200*120

----

22,935,780

2,064,220

25,000,000 

45

تشک طبی پاکتی 200*140

----

27,064,220

2,435,780

29,500,000 

46

تشک طبی پاکتی 200*160

----

31,192,661

2,807,339

34,500,000 

47

تشک طبی پاکتی 200*180

----

34,862,385

3,137,615

38,000,000 

48

تشک طبی پاکتی 200*200

----

38,532,110

3,467,890

42,000,000 

49

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*90

----

20,183,486

1,816,514

22,000,000 

50

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*100

----

22,018,349

1,981,651

24,000,000 

51

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*120

----

26,605,505

2,394,495

29,500,000 

52

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*140

----

31,192,661

2,807,339

34,500,000 

53

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*160

----

35,779,817

3,220,183

39,000,000 

54

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*180

----

40,366,972

3,633,028

 44,000,000

55

تشک آلینا طبی- ریباندی 200*200

----

44,954,128

4,045,872

49,000,000 

56

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)80*180

----

18,348,624

1,651,376

20,000,000 

57

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)90*200

----

22,935,780

2,064,220

25,000,000 

58

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)100*200

----

25,688,073

2,311,927

28,000,000 

59

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)120*200

----

30,275,229

2,724,771

33,500,000 

60

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)140*200

----

35,779,817

3,220,183

39,500,000 

61

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)160*200

----

40,366,972

3,633,028

44,000,000 

62

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)180*200

----

45,871,560

4,128,440

50,000,000 

63

تشک سوپر کلاس (هارد -سافت)200*200

----

50,917,431

4,582,569

55,500,000 

64

تشک فرست کلاس 90*200

----

22,935,780

2,064,220

 25,000,000

65

تشک فرست کلاس 100*200

----

25,688,073

2,311,927

 28,000,000

66

تشک فرست کلاس 120*200

----

30,275,229

2,724,771

33,000,000 

67

تشک فرست کلاس 140*200

----

35,779,817

3,220,183

 39,000,000

68

تشک فرست کلاس 160*200

----

40,366,972

3,633,028

44,000,000 

69

تشک فرست کلاس 180*200

----

40,871,560

4,128,440

50,000,000 

70

تشک فرست کلاس 200*200

----

50,917,431

4,582,569

55,500,000 

71

تشک سوپر استار 90*200

----

31,192,661

2,807,339

34,000,000 

72

تشک سوپر استار 100*200

----

34,862,385

3,137,615

38,000,000 

73

تشک سوپر استار 120*200

----

41,284,404

3,715,596

45,000,000 

74

تشک سوپر استار 140*200

----

48,623,853

4,376,147

 53,000,000

75

تشک سوپر استار 160*200

----

55,045,872

4,954,128

 60,000,000

76

تشک سوپر استار 180*200

----

62,385,321

5,614,679

 68,000,000

77

تشک سوپر استار 200*200

----

69,266,055

6,233,945

75,500,000 

78

تشک های کلاس مموری 90*200

----

33,027,523

2,972,477

36,000,000 

79

تشک های کلاس مموری 100*200

----

36,697,248

3,302,752

 40,000,000

80

تشک های کلاس مموری 120*200

----

44,036,697

3,963,303

 48,000,000

81

تشک های کلاس مموری 140*200

----

51,376,147

4,623,853

56,000,000 

82

تشک های کلاس مموری 160*200

----

59,633,028

5,366,972

65,000,000 

83

تشک های کلاس مموری 180*200

----

66,055,046

5,944,954

 72,000,000

84

تشک های کلاس مموری 200*200

----

73,349,495

6,605,505

80,000,000 

85

تشک ام بی ام پلاس سی کولر90*200

----

64,220,183

5,779,817

70,000,000 

86

تشک ام بی ام پلاس سی کولر 100*200

----

71,559,633

6,440,367

78,000,000 

87

تشک ام بی ام پلاس سی کولر 120*200

----

85,321,101

7,678,899

93,000,000 

88

تشک ام بی ام پلاس سی کولر 140*200

----

100,000,000

9,000,000

 109,000,000

89

تشک ام بی ام پلاس سی کولر 160*200

----

110,091,743

9,908,257

120,000,000 

90

تشک ام بی ام پلاس سی کولر 180*200

----

128,440,367

11,559,633

140,000,000 

91

تشک ام بی ام پلاس سی کولر 200*200

----

142,201,835

12,798,165

155,000,000 

92

باراباکس هتلی(بدون بالاسری)90*200

----

8,256,881

743,119

 9,000,000

93

باراباکس هتلی(بدون بالاسری)100*200

----

9,174,312

825,688

 10,000,000

94

باراباکس هتلی(بدون بالاسری)120*200

----

11,009,174

 990,826

 12,000,000

95

باراباکس هتلی(بدون بالاسری)140*200

----

12,844,037

1,155,963 

14,000,000 

96

باراباکس هتلی(بدون بالاسری)160*200

----

14,678,899

1,321,101 

16,000,000 

97

باراباکس هتلی(بدون بالاسری)180*200

----

16,513,761

1,486,239 

18,000,000 

98

باراباکس چوبی(بدون بالاسری)90*200

----

10,091,743

908,257 

11,000,000 

99

باراباکس چوبی(بدون بالاسری)100*200

----

11,009,174

990,826 

12,000,000 

100

باراباکس چوبی(بدون بالاسری)120*200

----

13,761,468

1,238,532 

15,000,000 

101

باراباکس چوبی(بدون بالاسری)140*200

----

15,596,330

1,403,670 

17,000,000 

102

باراباکس چوبی(بدون بالاسری)160*200

----

17,431,193

1,568,807 

19,000,000 

103

باراباکس چوبی(بدون بالاسری)180*200

----

20,183,486

1,816,514 

22,000,000 

104

باراباکس چوبی گردقطر(بدون بالاسری)210

----

33,027,523

2,972,477 

36,000,000 

105

باراباکس رومینا(بدون بالاسری)90*200

----

11,009,174

990,826 

12,000,000 

106

باراباکس رومینا(بدون بالاسری)100*200

----

11,926,606

1,073,394 

13,000,000 

107

باراباکس رومینا(بدون بالاسری)120*200

----

14,678,899

1,321,101 

16,000,000 

108

باراباکس رومینا(بدون بالاسری)140*200

----

16,513,761

1,486,239 

 18,000,000

109

باراباکس رومینا(بدون بالاسری)160*200

----

19,266,055

1,733,945 

21,000,000 

110

باراباکس رومینا(بدون بالاسری)180*200

----

22,018,349

1,981,651 

24,000,000 

111

باراباکس فلزی(بدون بالاسری)90*200

----

12,844,037

1,155,963 

14,000,000 

112

باراباکس فلزی(بدون بالاسری)100*200

----

 13,761,468

1,238,532 

15,000,000 

113

باراباکس فلزی(بدون بالاسری)120*200

----

16,513,761

1,486,239 

18,000,000 

114

باراباکس فلزی(بدون بالاسری)140*200

----

19,266,055

1,733,945 

21,000,000 

115

باراباکس فلزی(بدون بالاسری)160*200

----

22,935,780

2,064,220 

25,000,000 

116

باراباکس فلزی(بدون بالاسری)180*200

----

25,688,073

2,311,927 

28,000,000 

117

 تشک مسافرتی 90*200

----

3,669,725

330,275 

4,000,000 

118

 تشک میکرو سفری/ یکنفره

----

5,963,303 

 536,697

6,500,000 

119

 قاب لمسه دوزی عرض -/90

 

1,834,862 

165,138 

 2,000,000

120

 قاب لمسه دوزی عرض -/100 

 

2,293,578 

206,422 

2,500,000

121

 قاب لمسه دوزی عرض -/120 

 

2,752,294 

247,706 

 3,000,000

122 

 قاب لمسه دوزی عرض -/140 

 

3,211,009 

288,991 

3,500,000 

123 

 قاب لمسه دوزی عرض -/160 

 

3,669,725 

330,275 

4,000,000 

124 

 قاب لمسه دوزی عرض -/180 

 

4,128,440 

371,560 

4,000,000 

125 

بالاسری باراباکس ابزاری عرض -/90 

 

5,963,303 

536,697 

6,500,000 

126 

بالاسری باراباکس ابزاری عرض -/100 

 

6,422,018 

 577,982

7,000,000 

127 

بالاسری باراباکس ابزاری عرض -/120 

 

7,798,165 

701,835 

8,500,000 

128 

بالاسری باراباکس ابزاری عرض -/140 

 

9,174,312 

825,688 

10,000,000 

129 

بالاسری باراباکس ابزاری عرض -/160 

 

11,009,174 

990,826 

12,000,000 

130 

بالاسری باراباکس ابزاری عرض -/180   

11,926,606 

1,073,394 

13,000,000 

131 

 بالاسری باراباکس ابزاری عرض -/90

 

5,963,303 

536,697 

6,500,000 

132 

بالاسری باراباکس ابزاری عرض -/100 

 

6,422,018 

577,982 

7,000,000 

133 

بالاسری باراباکس ابزاری عرض -/120 

 

7,798,165 

701,835 

8,500,000 

134 

بالاسری باراباکس ابزاری عرض -/140 

 

9,174,312 

825,688 

10,000,000 

135 

 بالاسری باراباکس ابزاری عرض -/160

 

11,009,174 

990,826 

12,000,000 

136 

بالاسری باراباکس ابزاری عرض -/180 

 

11,926,606 

1,073,394 

13,000,000 

137 

 بالاسری باراباکس گرد لمسه دوزی قطر -/210

 

33,027,523 

2,972,477 

 36,000,000

138

بالاسری باراباکس رومینا عرض -/90 

 

5,963,303 

536,697 

6,500,000 

139

بالاسری باراباکس رومینا عرض -/100 

 

6,422,018 

577,982 

7,000,000 

140

بالاسری باراباکس رومینا عرض -/120 

 

7,798,165 

701,835 

8,500,000 

141

بالاسری باراباکس رومینا عرض -/140 

 

9,174,312 

825,688 

 10,000,000

142

بالاسری باراباکس رومینا عرض -/160 

 

11,009,174 

990,826 

12,000,000 

143

بالاسری باراباکس رومینا عرض -/180 

 

11,926,606 

1,073,394 

13,000,000 

144

تخت ابزاری (ژورزیا) بدون کشوء عرض -/90

 

19,266,055 

1,733,945 

21,000,000 

145

تخت ابزاری (ژورزیا) بدون کشوء عرض -/100  

21,100,917 

1,899,083 

23,000,000 

146

تخت ابزاری (ژورزیا) بدون کشوء عرض -/120

 

25,688,073 

 2,311,927

28,000,000 

147

تخت ابزاری (ژورزیا) بدون کشوء عرض -/140

 

29,816,514

2,683,486 

32,500,000 

148

تخت ابزاری (ژورزیا) بدون کشوء عرض -/160

 

33,944,954

3,055,046 

37,000,000 

149

تخت ابزاری (ژورزیا) بدون کشوء عرض -/180

 

38,532,110 

3,467,890 

 42,000,000

150

تخت باراباس عرض -/90

 

16,513,761 

1,486,239 

18,000,000 

151

تخت باراباس عرض -/100

 

18,348,624 

1,651,376 

20,000,000 

152

تخت باراباس عرض -/120

 

22,018,349 

 1,981,651

24,000,000 

153

تخت باراباس عرض -/140

 

25,688,073 

2,311,927 

28,000,000 

154

تخت باراباس عرض -/160

 

29,357,798 

2,642,202 

32,000,000 

155

تخت باراباس عرض -/180

 

33,027,523 

2,972,477 

36,000,000 

156

تخت ابزاری (ژورژیا) با کشوء عرض -/90

 

20,183,486 

1,816,514 

22,000,000 

157

تخت ابزاری (ژورژیا) با کشوء عرض -/100

 

22,935,780 

2,064,220 

25,000,000 

158

تخت ابزاری (ژورژیا) با کشوء عرض -/120

 

 26,605,505

2,394,495 

 29,000,000

159

تخت ابزاری (ژورژیا) با کشوء عرض -/140

 

31,192,661 

2,827,339 

34,000,000 

160

تخت ابزاری (ژورژیا) با کشوء عرض -/160

 

36,697,248 

3,302,752 

40,000,000 

161

تخت ابزاری (ژورژیا) با کشوء عرض -/180

 

40,366,972 

3,633,028 

44,000,000 

162

تخت پارادایس عرض -/90

 

19,266,055 

1,733,945 

21,000,000 

163

تخت پارادایس عرض -/100

 

21,100,917 

1,899,083 

23,000,000 

164

تخت پارادایس عرض -/120

 

25,688,073 

2,311,927 

28,000,000 

165

تخت پارادایس عرض -/140

 

29,816,514 

2,683,486 

23,500,000 

166

تخت پارادایس عرض -/160

 

33,944,945 

3,055,046 

 37,000,000

167

تخت پارادایس عرض -/180

 

38,532,110 

 3,467,890

42,000,000 

168

تخت آیلند عرض -/90

 

21,100,917 

1,899,083 

23,000,000 

169

تخت آیلند عرض -/100

 

23,853,211 

2,146,789 

26,000,000 

170

تخت آیلند عرض -/120

 

28,440,367

2,559,633 

31,000,000 

171

تخت آیلند عرض -/140

 

33,027,523 

2,972,477 

36,000,000 

172

تخت آیلند عرض -/160

 

36,697,248 

3,302,752 

40,000,000 

173

تخت آیلند عرض -/180

 

42,201,835 

3,798,165 

 46,000,000

174

تخت الفبا (جناقی) عرض -/90

 

22,018,349 

1,981,651 

24,000,000 

175

تخت الفبا (جناقی) عرض -/100 

 

24,770,642 

2,229,358 

27,000,000 

176

تخت الفبا (جناقی) عرض -/120 

 

29,357,798 

2,642,202 

32,000,000 

177

تخت الفبا (جناقی) عرض -/140 

 

33,944,954 

3,055,046 

37,000,000 

178

تخت الفبا (جناقی) عرض -/160 

 

38,532,110 

3,467,890 

42,000,000 

179

تخت الفبا (جناقی) عرض -/180 

 

44,036,697 

3,963,303 

48,000,000 

180

تخت دیاموند عرض -90 

 

22,935,780 

2,064,220 

25,000,000 

181

تخت دیاموند عرض -100 

 

25,688,073 

2,311,927 

 28,000,000

182

تخت دیاموند عرض -120 

 

30,275,229 

2,724,771 

 33,000,000

183

تخت دیاموند عرض -140 

 

35,779,817 

 3,220,183

39,000,000 

184

تخت دیاموند عرض -160 

 

41,284,404 

3,715,596 

45,000,000 

185

تخت دیاموند عرض -180 

 

45,871,560 

4,128,440 

50,000,000 

186

تخت های کلاس عرض -/90 

 

22,935,780 

2,064,220 

25,000,000 

187

تخت های کلاس عرض -/100 

 

25,688,073 

2,311,927 

28,000,000 

188

تخت های کلاس عرض -/120 

 

30,275,229 

2,724,771 

33,000,000 

189

تخت های کلاس عرض -/140 

 

35,779,817 

3,220,183 

39,000,000 

190

تخت های کلاس عرض -/160 

 

41,284,404 

3,715,596 

45,000,000 

191

تخت های کلاس عرض -/180 

 

45,871,560 

4,128,440 

50,000,000 

192

تخت دیانا عرض -/90 

 

25,688,073 

2,311,927 

28,000,000 

193

تخت دیانا عرض -/100 

 

28,440,367 

2,559,633 

31,000,000 

194

تخت دیانا عرض -/120 

 

33,944,954 

3,055,046 

37,000,000 

195

تخت دیانا عرض -/140 

 

40,366,972 

 3,633,028

44,000,000 

196

تخت دیانا عرض -/160 

 

45,871,560 

4,128,440 

50,000,000 

197

تخت دیانا عرض -/180 

 

51,376,147 

4,623,853 

56,000,000 

198

تخت آلینا عرض -/90 

 

34,862,385 

3,137,615 

38,000,000 

199

تخت آلینا عرض -/100 

 

38,532,110 

3,467,890 

42,000,000 

200

تخت آلینا عرض -/120 

 

46,788,991 

4,211,009 

51,000,000 

201

تخت آلینا عرض -/140 

 

54,128,440 

4,871,560 

59,000,000 

202

تخت آلینا عرض -/160 

 

62,385,321 

5,614,679 

68,000,000 

203

تخت آلینا عرض -/180 

 

69,724,771 

6,257,229 

76,000,000 

204

تخت -/2 طبقه چوبی (دلفیا)   

41,284,404 

 3,715,596

45,000,000 

205

 میز آرایش-/2 کشوئی های کلاس

 

10,091,743 

908,257 

11,000,000 

206

میز کنسول آرایش -/2 کشوئی- ژورزیا (بدون قاب آئینه) 

 

10,550,459 

949,541 

11,500,000 

207

درآور -/2 کشوئی آیلند (بدون قاب آئینه) 

 

13,761,468 

 1,238,532

15,000,000 

208

درآور -/4 کشوئی دیانا 

 

19,266,055 

1,733,945 

21,000,000 

209

درآور -/4 کشوئی رومینا (بدون قاب آئینه) 

 

 19,266,055 

1,733,945  

21,000,000 

210

درآور -/4 کشوئی های کلاس 

 

20,183,486 

 1,816,514

22,000,000 

211

درآور -/5 کشوئی دیاموند 

 

21100,917 

1,899,083 

23,000,000 

212

درآور -/5 کشوئی باراباس 

 

22,018,349 

1,981,651 

24,000,000 

213

درآور -/5 کشوئی جناقی (بدونه قاب آئینه) 

 

22,018,349  

1,981,651  

24,000,000 

214

درآور -/4 کشوئی آلینا (بدون قاب آئینه) 

 

24,770,642 

2,229,358 

27,000,000 

215

پاتختی -/1 کشوئی طبقه دار ژورژیا 

 

6,422,018 

577,982 

7,000,000 

216

پاتختی -/1 کشوئی آیلند 

 

6,880,734 

619,266 

7,500,000 

217

پاتختی -/1 پارادایس 

 

 6,880,734 

619,266 

7,500,000 

218

پاتختی -/1کشوئی های کلاس 

 

7,339,450 

 660,550

8,000,000 

219

پاتختی -/1کشوئی دیانا 

 

 7,339,450 

 660,550

8,000,000 

220

پاتختی -/1 کشوئی رومینا 

 

 7,339,450

 660,550

8,000,000 

221

پاتختی -/2 کشوئی باراباس 

 

7,798,165 

 701,835

 8,500,000

222

پاتختی -/2 کشوئی دیاموند 

 

8,256,881 

743,119 

9,000,000 

223

پاتختی -/2 کشوئی جناقی 

 

9,174,312 

825,688 

10,000,000 

224

پاتختی -/3 کشوئی آلینا

 

12,385,321 

1,114,679 

13,500,000 

225

صندلی عسلی چرمی پایه کوتاه جناقی 

 

3,211,009 

288,991 

3,500,000

226

صندلی عسلی چرمی پایه کوتاه رومینا 

 

 3,211,009 

 288,991 

 3,500,000

227

صندلی عسلی چرمی پایه کوتاه آیلند 

 

3,211,009 

 288,991 

 3,500,000

228

صندلی عسلی های کلاس 

 

3,211,009  

288,991  

3,500,000

229

 صندلی عسلی باراباس

 

3,669,725 

330,275 

4,000,000 

230

صندلی عسلی دیاموند 

 

3,669,725  

330,275 

4,000,000 

231

صندلی عسلی دیانا 

 

 4,587,156

412,844 

5,000,000 

232

صندلی عسلی چوبی آلینا 

 

6,422,018 

577,982 

7,000,000 

233

صندلی عسلی چرمی پایه بلند ابزاری 

 

7,798,165 

701,835 

8,500,000

234

قاب و آئینه ژورژیا 

 

3,211,009 

288,991  

3,500,000

235

قاب و آئینه دیاموند 

 

 5,045,872

 454,128

5,500,000

236

قاب و آئینه دیانا 

 

 5,045,872

 454,128

 5,500,000

237

قاب و آئینه های کلاس 

 

 5,045,872

454,128 

5,500,000

238

قاب و آئینه رومینا 

 

5,045,872 

 454,128

5,500,000 

239

قاب و آئینه باراباس 

 

5,045,872 

454,128 

5,500,000 

240

قاب و آئینه جناقی 

 

 5,504,587

495,413 

 6,000,000

241

قاب و آئینه آیلند 

 

6,422,018 

577,982 

7,000,000 

242

قاب و آئینه آلینا 

 

7,339,450 

660,550 

8,000,000 

 

منتشرشده در استعلام